Moje Priority

77 BODOV PRE EŠTE KRAJŠIU A LEPŠIU TERASU

Komunálne voľby sa blížia a 29. októbra rozhodnete, ako budeme žiť. Rozhodnete, ako bude vyzerať a ako sa bude rozvíjať vaše okolie. Toto je náš plán.

Máme jasnú predstavu, čo ľudia žiadajú, čo vieme a čo môžeme spraviť, aby Mestská časť Košice- Západ bola nielen najväčšia, ale široko-ďaleko, od Šace až po Ťahanovce najlepšou mestskou časťou Košíc. Už počas aktuálneho volebného obdobia sme diametrálne zmenili fungovanie a najmä prístup mestskej časti k vlastným obyvateľom. Oveľa viac informujeme, zaujímame sa, sme otvorenejší, starostlivejší, šetrnejší, trpezlilvejší a určite aj ekologickejší. Naopak, smerom k magistrátu, kde kvôli kompetenciám mnoho problémov obyvateľov Terasy aj v najväčších horúčavách zamrzne. Náš program je jednoduchý, jasný a stručný. My radšej rýchlo urobíme, ako dlho hovoríme. Nesľubujeme svetový mier, ale úprimnú snahu, a konkrétne riešenia, aby Terasa bola ešte viac… Aby Terasa bola najviac.

Ešte viac zelená Terasa

 1. Rozširovanie komunitnej záhrady na Laboreckej ulici č. 2
 2. Budovanie dažďových záhrad
 3. Budovanie enviromentálneho centra
 4. Realizácia vodozádržných opatrení
 5. Pokračovanie bezplatnej distribúcie vrecúšok na psie exkrementy pre každého majiteľa zaregistrovaného psa v mestskej časti
 6. Pokračovanie vo vysporiadaní pozemkov a vybudovanie „Parku nad Sladovňou“
 7. Podporíme výstavbu parkovacích domov so zelenou strechou
 8. Pokračovanie výkupu pozemkov v Borovicovom háji do vlastníctva samosprávy
 9. Spustenie projektu zberu použitej kávy, ktorú využijeme ako hnojivo
 10. Osadenie vzdelávacích tabuliek s názvami a opisom stromov v komunitnej záhrade (bez vŕtania do stromov)
 11. Dlhodobá ochranu biotopu národného významu – jazierka na Hlinisku (Pľuvátko)
 12. Zachovanie financovania predzáhradok
 13. Navýšenie financovania predzáhradok aj na obnovu plotov
 14. Vybudovanie náhradnej mokrade pre chránenú ropuchu zelenú v areáli ZŠ Považská
 15. Ešte viac smart – Terasa 2.0

 16. Osadenie solárnych panelov na budovy mestskej časti
 17. Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Bernolákovej a Ondavskej ulici, či Šafárikovej triede
 18. Spustenie zmodernizovanej webstránky Mestskej časti Košice-Západ
 19. Zavedenie interaktívnej mobilnej aplikácie s informáciami pre obyvateľov
 20. Osadenie nových kamier na budovách mestskej časti
 21. Osadenie bubnových vpustí na polopodzemných kontajneroviskách
 22. Spustenie mobilnej aplikácie na nájdenie voľného parkovacieho miesta
 23. Obnova športovísk s využitím moderných technológií
 24. Ešte viac opravená Terasa

 25. Vybudovanie chodníka na Šafárikovej triede 1-17
 26. Oprava partera na Hellovej ulici
 27. Oprava partera na Moldavskej ulici
 28. Rekonštrukcia budovy pri zastávke MHD na Moldavskej ulici s novým využitím
 29. Výmena starého povrchu za bezpečnejšiu gumenú dopadovú plochu na ihrisku vo vnútrobloku ulíc Stodolova/Mikovíniho/Petzvalova
 30. Osadenie cvičebných prvkov v kynologickom parku
 31. Obnova fasády Átrium klubu
 32. Sme za vybudovanie cyklochodníka na Toryskej ulici
 33. Súhlasíme s cyklochodníkom na Popradskej ulici
 34. Nové vodorovné dopravné značenie na parkoviskách
 35. Obnova pôvodných priechodov cez Triedu SNP
 36. Oprava zastávok MHD
 37. Rekonštrukcia ciest na Petzvalovej, Jedlíkovej a Hronskej ulici
 38. Pokračovanie a rozšírenie výstavby polopodzemných kontajnerovísk
 39. Nové parkoviská na Trebišovskej, Sokolovskej, Moldavskej a Ulici Slobody
 40. Pokračovanie vo výmene klasických zámkov za elektronické na kontajneroviskách
 41. Postupná obnova medzigarážových priestorov napríklad na Michalovskej ulici ale aj inde
 42. Systematická oprava chodníkov
 43. Nové uzamykateľné kontajneroviská na Ondavskej, Nešporovej a Moldavskej ulici č. 11 -17
 44. Osadenie nových lavičiek so stredovým predelom po celej mestskej časti
 45. Zlepšovanie servisu a podmienok na športovom ihrisku na ulici Slobody
 46. Ďalšie rozširovanie workoutových ihrísk – fitparkov
 47. Osadenie nových smerovníkov pre lepšiu orientáciu v mestskej časti
 48. Pokračovanie v komplexnej obnove schodísk
 49. Dopĺňanie herných prvkov na detských ihriskách s dôrazom na inklúziu
 50. Nové športovisko na Lučeneckej ulici
 51. Príprava projektovej dokumentácie pre obnovu parteru pri OD Terasa
 52. Ešte viac peňazí pre Terasu

 53. Obnova parku Narcisová
 54. Revitalizácia Katkinho parku
 55. Oprava fontány na Luníku I
 56. Rekonštrukcia „obrátenej Pyramídy“
 57. Zatraktívnenie sobášnej sály
 58. Vybudovanie športovo-oddychovej zóny „Terasanská čistinka“ nad poliklinikou na Toryskej ulici
 59. Vybudovanie spoločného športoviska na hranici s MČ KVP
 60. Ešte viac živá a spoločenská Terasa

 61. Obnova bývalého kina Družba
 62. Sprístupnenie školských dvorov pre verejnosť
 63. Pokračovanie a rozširovanie ponuky kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
 64. Viac kompetencií pre mestskú časť, čo znamená pre obyvateľov jednoduchšiu evidencia psov, krajšie a bezpečnejšie ihriská, či upravené nielen tie chodníky a zeleň v správe mestskej časti, ale aj tie aktuálne v správe magistrátu
 65. Viac služieb pre seniorov – zvýšenie kapacity donášky jedla, či viac hodín opatrovateľskej služby
 66. Zachovanie materského centra Terasáčik
 67. Vytvorenie rady seniorov ako poradného orgánu mestskej časti
 68. Zapojenie nového mládežníckeho parlamentu do činnosti mestskej časti
 69. Spolupráca a pravidelné stretnutia s domovými dôverníkmi, či bytovými správcami
 70. Zachovanie dňa otvorených dverí, poslaneckých dní a komunálnych pochôdzok
 71. Aktívne poradenstvo a servis pe žiadateľov dotácií na obnovu fasád zo Štátneho rozvoja bývania
 72. Zvýšenie počtu policajných hliadok
 73. Rozšírenie kvalitného sortimentu a podujatí na trhovisku
 74. Obmedzenie zahusťovania výstavby v mestskej časti
 75. Podpora podujatiam a organizáciám, ktoré sa venujú tradíciám a folklóru
 76. Poriadok v parkovaní – zavedenie regulácie s prednosťou parkovania pre tých s trvalým pobytom na Terase (rezidentský systém parkovania)
 77. Osadenie ďalších knižných búdok v mestskej časti
 78. Zjednosmernenie vybraných ulíc pre zlepšenie dopravnej dostupnosti a parkovania
 79. Pokračovanie v občiansko-participatívnom rozpočte
 80. Zvyšovanie počítačovej gramotnosti seniorov
 81. Vytvorenie pokojných – oddychových zón v parkoch
Top