Moje Priority

Program Viac pre Terasu

Viac života na Terase
Terasa je najväčšie sídlisko v Košiciach a tretie na Slovensku. Aktivity, ktoré im mestská časť ponúka sú však málokedy určené pre široké zapojenie jej obyvateľov. Ľudia strácajú vzťah k Terase. Chceme obyvateľov čo najviac vtiahnuť do diania a chceme im dať viac šancí a príležitostí vylepšiť si svoje okolie. Budeme podporovať komunitné projekty, ktoré ľudí spájajú. Zabezpečíme im potrebné vybavenie, či materiál alebo poskytneme inú podporu, pokiaľ projekt bude prospešný pre obyvateľov Terasy. Ľudia by sa radi zapojili do komunitného života, či už prostredníctvom tvorivých dielní, dobrovoľníckej činnosti pri upratovaní a opravách,alebo možnosti realizácie v komunitnej záhrade. Rovnako zavedieme participatívny rozpočet, kde sami obyvatelia hlasovaním budú môcť vybrať ako sa minie časť rozpočtu mestskej časti, a teda ktoré projekty budú mať priority a realizujú sa ako prvé.

Viac zelene
Na magistráte prostredníctvom petície presadzujeme, aby sa pred prijatím nového územného plánu urobila stavebná uzávera na miestach budúcich zelených plôch.
Košice i Terasa potrebujú zeleň. Dáva nám kyslík, ochladzuje nás a celkovo spríjemňuje prostredie, v ktorom žijeme. Jedným z hlavných bodov nášho
programu je Viac zelene pre Terasu. Ochrana a maximálne rozširovanie upravenej zelene je kľúčovým programovým cieľom. Napríklad v prípade nových parkovacích miest sa môžu ako podklad použiť zatrávňovacie tvárnice a nie nepriepustný asfalt či betón. Zníži sa tým prehrievanie a zlepší sa odtok vody v prípade silnejších dažďov. Ďalším krokom je rekultivácia parkov a taktiež posun v riešení ochrany Borovicového hája ako významného regionálneho biotopu s významnou relexačnou funkciou. Jednou z priorít v oblasti zelene a budovania komunity je taktiež sfunkčnenie komunitnej záhrady, kde si každý bude môcť vypestovať vlastnú zeleninu a bylinky.

Viac radosti pre všetkých
Starí rodičia zohrávajú pri výchove detí dôležitú úlohu a sú oporou pre celú rodinu.
O ich skúsenosti a znalosti sa musíme opierať a využívať ich v každodennom živote. Preto podporujeme a budeme podporovať ďalší rozvoj kvalitných sociálnych služieb pre seniorov. Naším cieľom je, aby sa seniori mohli viac zapájať do spoločenského života, ktorého sú neoddeliteľnou súčasťou. Staroba bola vždy spojená s múdrosťou, no dnes starších ľudí často neprávom odkladáme bokom. Preto budeme vytvárať projekty na medzigeneračný dialóg a stretávanie sa mladých a starších ľudí, aby sa ich múdrosť nestratila.

Viac bezpečnosti
Budeme presadzovať dobudovanie osvetlenia prechodov pre chodcov. Je taktiež potrebné kapacitne posilniť počet mestských policajtov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť najmä v lokalitách, kde bola historicky zaznamenaná vyššia miera rizika. Zvýšime prevenciu osvetou na školách prostredníctvom odborných prednášok.

Viac komunikácie a dobrých nápadov
Oslovíme podnikateľov s ponukou zapojiť sa viac do spoločenského života na Terase, či už podporou rôznych komunitných podujatí, investíciami do infraštruktúry, alebo pomocou pri skrášľovaní Terasy. Otvoríme diskusiu so základnými školami, aby areály škôl mohli slúžiť na športové účely obyvateľov Terasy. Každoročne odmeníme najlepšie nápady obyvateľov Terasy, ktorým prispejú k zlepšeniu života obyvateľov Terasy a fungovania samosprávy.

Viac pre mladé rodiny
Deti sú budúcnosť, preto by nemali vyrastať niekde pri cesteJe povinnosťou samosprávy
zabezpečiť deťom priestor na kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času. Nielen pre tých najmenších, ale aj pre neposedných tínedžerov a odtiahnuť ich od mobilov a počítačov.Samozrejmosťou sú pre nás funkčné a opravené lavičky v týchto vnútroblokoch. Nie každá rodina má vitálnych starých rodičov s množstvom voľného času. Naším cieľom je, aby bolo v škôlke miesto pre každé dieťa. Za týmto účelom budeme žiadať magistrát o presun kompetencií a rozšírenie kapacít škôlok. Pustíme sa aj do výstavby ihrísk pre hendikepované deti.

Viac pre majiteľov psov
Budeme pokračovať v rozvoji kynologických parkov, kde zabezpečíme pravidelné zásobovanie pomôckami na likvidáciu exkrementov. Spravodlivo vyriešime otázku hosťovania psov na území Terasy.

Viac opravených chodníkov
Konečne nastal čas, aby sa veci riešili koncepčne a skončilo nekonečné látanie ciest a chodníkov po uložení inžinierskych sietí. Zabezpečíme zmapovanie, ktoré chodníky patria mestu a ktoré mestskej časti. Následne zdokumentujeme stav chodníkov a zabezpečíme ich opravu. Udržiavané chodníky prospejú najmä ťažšie pohyblivým obyvateľom a rodičom s detskými kočíkmi. Budeme presadzovať opravu ciest minimálne v polovičnom profile a chodníkov v celom profile. Ak sa raz bude rozkopávať zem, chodník, či cesta, tak sa oslovia všetky subjekty, aby sa pripojili k rekonštrukcii a nestalo sa, že o pol roka neskôr príde niekto, že na to isté
miesto chce položiť kábel a chodník sa bude rozkopávať znova. Rozdelením nákladov sa zároveň znížia výdavky na opravu. Budeme žiadať, aby mestská časť získala od mesta chodníky do správy.

Viac kompetencií pre mestskú časť
Kompetencie medzi mestským časťami v Košiciach nie sú rozdelené spravodlivo. Niektoré majú väčšie právo ako iné. Preto budeme presadzovať zmenu štatútu mesta, aby sa správa dôležitých miestnych záležitostí ako je správa ciest, chodníkov, materských škôl, zelene dostala čo najbližšie ľuďom, ktorý na danom mieste žijú. Teda pod mestské časti. S tým sú aj spojené financie. V súčasnosti Terasa dostáva oveľa menej peňazí, ako jej vzhľadom na počet obyvateľov prislúcha. Obyvatelia Terasy sú tak odkázaní na rozhodnutia magistrátu, hoci si volia vlastného starostu, či zastupiteľstvo.

Viac čistoty a poriadku
Pravidelné kontrola čistoty ulíc by mala byť samozrejmosťou, no bohužiaľ nie vždy je tomu tak. Zavedieme systém kontroly čistoty verejných priestranstiev a zjednodušíme nahlasovanie zistených nedostatkov. Budeme pokračovať v dobudovaní uzamykateľných kontajnerovísk a tam, kde to priestor umožňuje budeme preferovať výstavbou moderných polozapustených kontajnerov, ktoré úspešne zaviedli už iné mestá na Slovensku. Ušetrí sa tým priestor aj pre parkovacie miesta ale aj peniaze všetkých Terasanov. Zapustené kontajnery majú šesťkrát väčšiu kapacitu, ich konštrukcia odrádza od ich neoprávneného vyberania a poriadok okolo nich sa udržuje oveľa ľahšie. Navyše sú dostupné aj pre ľudí na invalidnom vozíku.

Viac parkovacích miest
V niektorých častiach Terasy sa večerné parkovanie mení na hru Tetris. Nájdi miesto, kde sa auto vmestí. Riešením je koncepčné budovanie zelených parkovacích domov, ktoré si však vyžaduje pomoc mesta. Taktiež navrhujeme zaviesť parkovaciu politiku, ktorá by pre obyvateľov Terasy nebola nákladná a zvýhodňovala by ich pred návštevníkmi.

Viac otvorenosti
Budeme pestovať tradíciu Dňa otvorených dverí pre všetkých obyvateľov Terasy, kde budú mocť nahliadnuť do fungovania a úloh úradu. Pre obyvateľov budú otvorené dvere úradu každý deň a zavedieme pracovisko prvého kontaktu. Posunieme úradné hodiny tak, aby aspoň dvakrát do týždňa bol úrad otvorený aj pre pracujúcich obyvateľov, ktorý si nemôžu vybaviť administratívu počas ich pracovného času.

Samospráva je pre obyvateľov, nie obyvatelia pre samosprávu.